Polityka prywatności

Informacja

KLAZULA INFORMACYJNA RODO

1. Podstawa prawna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sowia 8, 19-300 Chruściele, KRS 0000612800, NIP
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@marin.com.pl
  3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

2.Cel i interes

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. b i c), prowadzenia rejestru umów zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139, ze zm.).

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a).

3. Przekazywanie danych

Dane zawarte w rejestrze umów są poufne (z zastrzeżeniem praw organów kontroli). Administrator nie udziela osobom trzecim informacji na temat danych objętych rejestrem.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty publiczne na zasadach obowiązujących w przepisach prawa.

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową w zakresie niezbędnym do wykupienia polisy ubezpieczeniowej.

4.Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

5.Prawa użytkownika

W związku z przetwarzaniem przez Marin Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych,
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie art. 21 RODO.

 

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.